Dane teledetekcyjne w zarządzaniu zielenią miejską

Dane teledetekcyjne
w zarządzaniu zielenią miejską

intro

Agenda

Dane teledetekcyjne w zarządzaniu zielenią miejską


1Projekt EO4GEO
2Wprowadzenie
3Usługi ekosystemowe
4Dane teledetekcyjne
5Studium przypadku
- Warszawska mapa koron drzew

Wprowadzenie

do webinaru


Title_slide_unit1

Centrum UNEP/GRID-Warszawa


Od 1991 roku realizujemy w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), działając na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Logo_GRIDW Logo_SDGs

EO4GEOEO4GEO jest projektem dofinansowanym ze środków Erasmus+ w ramach partnerstw wielostronnych na rzecz współpracy dla rozwoju umiejętności sektorowych (tzw. Sector Skills Alliance).

EO4GEO_logo

Dowiedz się więcej o projekcie EO4GEO

Zdobyta wiedza

Dane teledetekcyjne w zarządzaniu zielenią miejską


Dwa przykłady zdobytej wiedzy:

 • Uczestnik webinarium rozumie w jaki sposób za pomocą metod teledetekcyjnych można pozyskać dane na temat zieleni miejskiej
 • Uczestnik spotkania rozumie w jaki sposób pozyskane dane mogą zostać wykorzystane do poprawy zarządzania zielenią miejską, szczególnie w aspekcie adaptacji do zmian klimatu

Znaczenie webinarium


Temat szkolenia jest zgodny z dokumentami strategicznymi EU oraz krajowymi, np.:

 • Europejski Zielony Ład
 • Strategia Bioróżnorodności Unii Europejskiej do 2030
 • Zielona infrastruktura - zwiększanie kapitału naturalnego Europy
 • SPA 2020 - strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030
 • Krajowa Polityka Miejska 2023
 • Polityka Ekologiczna Państwa 2030
Importance

Europejski Zielony Ład


Najważniejsze cele:

 • Przyjęcie wiążącego celu
  w zakresie neutralności klimatycznej do 2050 r.
 • Ograniczenie emisji do roku 2030

Plan działania:

 • Efektywne wykorzystanie zasobów
 • Wspieranie różnorodności
  i zmniejszenie zanieczyszczenia
European_Green_Deal

Strategia bioróżnorodności EU do 2030


Zakłada ona synergię działań na rzecz walki z kryzysem klimatycznym, m.in. poprzez działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej


Unijny plan odbudowy zasobów przyrodniczych: zakłada, że miasta z co najmniej 20 000 mieszkańców opracują plany zazieleniania obszarów miejskich

Biodiversity

Usługi ekosystemowe

świadczone przez drzewa miejskie


Title_slide_unit2

Sekwestracja i magazynowanie węgla50% suchej masy drzewa pochodzi z węgla obecnego w atmosferze jako dwutlenek węgla

Kiedy drzewa umierają, węgiel wraca do atmosfery

Drzewa stanowią tzw. "carbon sink”

Sekwestracja i magazynowanie węgla nie jest kluczową usługą ekosystemową drzew miejskich

Carbon_control

Regulacja mikroklimatuMiejska wyspa ciepła występuje, gdy obszary miejskie doświadczają wyraźnie wyższych temperatur, niż sąsiadujące z nimi obszary wiejskie

Drzewa latem redukują zasięg miejskiej wyspy ciepła dzięki:

 • Ewapotranspiracji
 • Odbijaniu promieni słonecznych
Microclimate_control

Oszczędność energiiDrzewa zapewniają cień
i blokują wiatr

Potencjalne korzyści w zakresie oszczędności energii:

 • Oszczędności na ogrzewaniu budynku zimą (GJ oraz Kwh)
 • Oszczędności na ochładzaniu budynku latem (Kwh)
Energy_conservation

Spowolnienie spływu wód opadowych


Główną przyczyną gwałtownego spływu wód opadowych są nieprzepuszczalne powierzchnie.

Drzewa mogą pomóc w spowolnieniu spływu wód opadowych dzięki:

 • Zatrzymywaniu części wód opadowych na powierzchni korony
 • Przechwytywaniu i pobieraniu wody poprzez korzenie
Stormwater

Inwentaryzacja drzew jako badanie terenowe


Optymalne zarządzanie drzewami miejskimi wymaga zebrania określonych danych
o drzewach, np.: ich lokalizacja, pierśnica, wysokość, zasięg korony, posusz itp.

Wyzwania:

 • Kosztowność
 • Czasochłonność
 • Ograniczoność dostępu do obszarów prywatnych
 • Brak spójności danych
 • Szybka dezaktualizacja
Trees_inventory

Dane teledetekcyjne

jako alternatywa dla badań terenowych


Title_slide_unit3

Dane pochodzące z obserwacji Ziemi

Źródła danych: czujniki zamontowane na satelitach, samolotach lub dronach

Dane: obraz powierzchni Ziemi zarejestrowany przez sensory (czujniki)

Korzyści:

 • Niski koszt
 • Szybkość
 • Ciągłość przestrzenna
 • Obiektywność
 • Aktualność i regularność pozyskania danych
  w krótkich interwałach czasu
Various_platforms

Różne platformy i sensory wykorzystywane w teledetekcji (Źródło: Research Gate)

Zalety wykorzystania danych satelitarnych


 1. Dane z obserwacji Ziemi to unikalne źródło informacji. Obserwacje Ziemi mogą stanowić jedyne w swoim rodzaju i aktualne źródło danych, które jest możliwe do wykorzystania w różnych krajach, regionach i miastach.
 2. Dane satelitarne mogą być łączone z danymi administracyjnymi, społecznymi
  i gospodarczymi w różnych skalach w celu przeprowadzenia pogłębionych analiz.
 3. Wykorzystanie danych satelitarnych może pomóc zharmonizować sprawozdawczość w zakresie zasobów naturalnych, ekosystemów i zagrożeń dla środowiska.
 4. Teledetekcja pozwala na uchwycenie obrazu dużego obszaru Ziemi w krótkich odstępach czasu, regularnie i stosunkowo tanio. Obraz ten jest ciągły przestrzennie.
 5. Dane uzyskane z obserwacji Ziemi są obiektywne i mogą być klasyfikowane
  w sposób automatyczny.

Obserwacja Ziemi


 • 1957 - Sputnik-1
 • 1972 - Landsat-1 (NASA&USGS)
 • 1986 - SPOT

Początek XXI w. - rozwój technik wysokiej rozdzielczości
(very high resolution - VHR)

 • 2014 - Sentinel-1 (ESA)

 • Satelity komercyjne (rozdzielczość przestrzenna poniżej 1 m), np.: Ikonos, QuickBird, WorldView, GeoEye, Pleiades, Kompsat
Satellites

Satelity wokół Ziemi (Źródło: ESA/Rex Features)

Charakterystyka danych

Wysokość i parametry orbity

Wielkość sceny

Rozdzielczość:

 • Przestrzenna
 • Spektralna
 • Radiometryczna
 • Czasowa
Remote_sensing_theory

Teledetekcja (Źródło: WhyMap)

Rozdzielczość przestrzenna


Rozdzielczość przestrzenna - wielkość najmniejszego obiektu (piksela) obserwowanego na Ziemi.

Obiekt jest wykrywany, jeśli jego rozmiar jest równy lub większy od rozmiaru piksela. Mniejsze obiekty są wykrywane jako średnia jasność wszystkich obiektów w obrębie piksela.

Rozdzielczość spektralna


Rozdzielczość spektralna - odnosi się do szerokości i liczby pasm.

Im mniejsza rozdzielczość spektralna, tym węższy zakres długości fali jest rejestrowany.

Spectral_resolution

(Źródło: Radiant Earth Foundation)

Rozdzielczość radiometryczna


Rozdzielczość radiometryczna - wrażliwość na natężenie energii elektromagnetycznej. Opisuje ona rzeczywistą zawartość informacji
w obrazie, wyrażoną w jednostkach bitów.

Im mniejsza rozdzielczość radiometryczna, tym większa czułość na wykrycie małych różnic w odbijanej lub emitowanej energii.

Radiometric_resolution

(Źródło: Research Gate)

Rozdzielczość czasowa


Rozdzielczość czasowa - częstotliwość, z jaką obserwowane jest to samo miejsce
na Ziemi (możliwość rewizyty).

Jest to szczególnie ważne w przypadku mapowania zmian zachodzących w czasie.

Temporal_resolution

(Źródło: Radiant Earth Foundation)

Otwarte źródła danych satelitarnych


Przykłady ogólnodostępnych przeglądarek danych satelitarnych:

Otwarte źródła danych satelitarnych

Otwarty dostęp do obrazów wysokiej rozdzielczości i wizualizacji danych
w trzech krokach:

Znajdź obszar, który Cię interesuje

EO_browser_step1

Określ parametry zdjęć (data i pokrycie chmurami)

EO_browser_step2

Przeglądaj dane wynikowe
w przeglądarce

EO_browser_step3

Otwarte źródła danych satelitarnych

Sentinel_2_browser

Sentinel-2 RGB (Źródło: Przeglądarka Sentinel-Hub)

Otwarte źródła danych satelitarnych


Sentinel_NDVI

Sentinel-2 wskaźnik NDVI (Źródło: Przeglądarka Sentinel-Hub)

Sentinel_GLC

Sentinel-2 GLC - klasyfikacja pokrycia terenu
(Źródło: Przeglądarka Creodias)

Sentinel-2


 • Data wystrzelenia: 23.06.2015 (Sentinel-2A) i 7.03.2017 (Sentinel-2B)
 • Wysokość orbity: 799 km
 • Instrument: instrument wielospektralny (MSI)
 • Rozdzielczość przestrzenna: 10 m / 20 m / 60 m
 • Rozdzielczość spektralna: 13 pasm spektralnych (VI/Red Edge/NIR/SWIR)
 • Rozdzielczość czasowa: 10 dni (1 satelita) 5 dni (2 satelity)
 • Szerokość sceny: 290 km
 • Główne zastosowania obejmują rolnictwo, monitoring ekosystemów lądowych, gospodarkę leśną, monitorowanie jakości wód śródlądowych i przybrzeżnych, mapowanie katastrof naturalnych i bezpieczeństwo cywilne
 • Copernicus Services:
Copernicus_services

Urban Atlas


Zasięg: EU27, kraje EFTA, Bałkany Zachodnie, Turcja, Wielka Brytania

Klasyfikacja: 17 klas miejskich
z MMU 0.25 ha i 10 klas wiejskich z MMU 1 ha, MMW 10 m

Produkty (v.2018):

→ Pokrycie terenu - edycja 2018

→ Zmiana pokrycia terenu 2012-2018

→ Poprawione warstwy Urban Atlas - edycja 2012

→ Street Tree Layer (STL)

Urban_Atlas

Zasięg warstwy Urban Atlas 2018 (Źródło: Land Monitoring Service)

Street Tree Layer


Street Tree Layer (STL) jest oddzielną warstwą wygenerowaną z Urban Atlas 2012 LU/CL na terenach miejskich.

Zawiera ciągłe rzędy lub płaty zadrzewień o powierzchni co najmniej 500 m² i minimalnej szerokości 10 m występujące w obrębie obszarów zurbanizowanych (tj. rzędy drzew wzdłuż sieci dróg poza obszarami miejskimi lub lasami przylegającymi do obszarów miejskich nie powinny być uwzględniane).

Tree_Street_Layer

Street Tree Layer 2012 (Źródło: Land Monitoring Service)

High Resolution Layers (HRL)


Warstwy wysokorozdzielcze (HRL) dostarczają informacji na temat szczególnych cech pokrycia terenu i stanowią uzupełnienie map pokrycia/użytkowania terenu. Głównymi źródłami danych są satelity Sentinel (szczególnie Sentinel-1 i Sentinel-2).
Od 2018 r. ich rozdzielczość wzrosła do 10 metrów.

Pięć tematów odpowiadających głównym tematom z CLC, tj. nieprzepuszczalność powierzchni, lasy, użytki zielone, wody i mokradła, drobnopowierzchniowe zadrzewienia.

High_resolution_layer

Warstwy wysokorozdzielcze (Źródło: Land Monitoring Service)

Przykłady wykorzystania danych satelitarnych


Adaptcity_logo

Przykłady wykorzystania zdjęć satelitarnych bazujące
na wynikach projektu

ADAPTCITY

Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej
i partycypacji społecznej

i publikacji "Warszawa z kosmosu".

Przykłady wykorzystania danych satelitarnych (1)


Wykrywanie zmian
w pokryciu terenu:

 • wzrost/spadek powierzchni terenów zielonych w mieście
 • określenie trendów zachodzących zmian
Application_example_1_land_cover

(A) Pokrycie terenu w Warszawie - Urban Atlas 2018, (B) Zmiany pokrycia terenu w Warszawie pomiędzy 2012 i 2018 (Źródło: Publikacja Warszawa z kosmosu)

Przykłady wykorzystania danych satelitarnych (2)

Powierzchnie nieprzepuszczalne (sztuczne) vs. przepuszczalne (aktywne biologicznie)

Application_example_2a_surface
Application_example_2b_surface

(A) Nieprzepuszczalność powierzchni w 2014, (B) Procent powierzchni biologicznie czynnej w 2018 (Źródło: Publikacja Warszawa z kosmosu)

Przykłady wykorzystania danych satelitarnych (3)

Application_example_3_surface_change

Zmiana powierzchni biologicznie czynnej – porównanie sytuacji w 2006 i 2014 (Źródło: Publikacja Warszawa z kosmosu)

Detekcja zmian: zwiększenie powierzchni nieprzepuszczalnych

Application_example_3a_surface_change

Powierzchnia biologicznie czynna w Forcie Służew w 2016 i 2018 (Źródło: Publikacja Warszawa z kosmosu)

Przykłady wykorzystania danych satelitarnych (4)

NDVI - Normalized Difference Vegetation Index

Skuteczny do oceny ilościowej roślinności zielonej.
Skorelowany z wegetacją zieleni.

NDVI = (NIR – Red) / (NIR + R)
Formuła dla zdjęć Sentinel-2:
(B8 - B4) / (B8 + B4)
gdzie: B8 = 842 nm, B4 = 665 nm

Wartość wskaźnika NDVI zawiera się w przedziale od -1 do 1

Application_example_4_ndvi_legend
Application_example_4_ndvi

Wskaźnik NDVI w dniu 12.09.2018
(Źródło: Publikacja Warszawa z kosmosu)

Przykłady wykorzystania danych satelitarnych (5)


 • NDII (Normalized Difference Infrared Index)
 • MSI (Moisture Stress Index)
 • NDWI (Normalized Difference Water Index)
 • SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index)
 • EVI (Enhanced Vegetation Index)

Baza wskaźników

Application_example_5_ndii_legend
Application_example_5_ndii

Wskaźnik NDII w dniu 31.08.2017
(Źródło: Publikacja Warszawa z kosmosu)

Przykłady wykorzystania danych satelitarnych (6)

Application_example_6_temp_surface
Application_example_6_albedo

(A) Termperatura powierzchni w dniu 20.06.2013, (B) Różnica Albedo (%) 8.09.2013 - 12.09.2018 (Źródło: Publikacja Warszawa z kosmosu)

Możliwości i ograniczenia

Możliwości:

 • Identyfikacja i klasyfikacja różnych typów terenów zieleni
 • Szacowanie wielkości obszarów zieleni
 • Analizy dostępności zieleni w mieście
 • Wykrywanie zmian zachodzących w czasie
 • Wskaźniki roślinności i wody

Ograniczenia:

 • Brak szczegółowych informacji
  o drzewach (takson, wysokość, …)
 • Brak możliwości oceny stanu zdrowotności drzew (defoliacja, przebarwienia)
Resolution_images

Porównanie obrazów o różnej rozdzielczości przestrzennej
- 10 m (po lewej: Sentinel-2) i 1 m (po prawej: ortofotomapa)

Studium przypadku

- Warszawska Mapa Koron Drzew


Title_slide_unit_4

Zarządzanie zielenią miejską w Warszawie


Podjęte działania:

 • Karta Praw Drzew
 • Standardy pielęgnacji, inwestycji i nasadzeń
 • Mapa Koron Drzew
 • Mapa Pni Drzew
 • Klasy ryzyka drzew
Warsaw_greenery

Mapa Koron Drzew - elementy


Elementy składowe Mapy Koron Drzew:

 • Lokalizacja, wysokość i zasięg koron
 • Przynależność taksonomiczna gatunków
 • Kondycja zdrowotna

TreeCrownMap_data

Mapa Koron Drzew - metodyka


Metodyka utworzenia Mapy Koron Drzew:

 • Powstała z zastosowaniem teledetekcji lotniczej wspieranej przez badania terenowe
 • Wykorzystano lotniczy skanning laserowy (LIDAR) oraz zobrazowania multi- i hiperspektralne
 • Zebrane dane poddano analizie z zastosowaniem uczenia maszynowego
TreeCrownMap_methodology

Mapa Koron Drzew – jakie drzewa uwzględnione?


Uwzględnione drzewa:

 • 23606 drzew poddano inwentaryzacji naziemnej (badanie terenowe)
 • 8 mln drzew uwzględniono w Mapie Koron Drzew (na 9 mln)

Kryteria:

 • Widoczna „z góry” korona
 • Zasięg korony > 7m2
 • Wysokość drzewa > 3m
Tree_crown

I. Dane typu „Lokalizacja, wysokość i zasięg koron”

Informacje pozyskane na bazie zebranych danych:

 • Liczba drzew
 • Rozmiar korony
 • Łączny obszar pokrycia koronami drzew

Potencjalne wykorzystanie:

 • Obszary zieleni na 1 mieszkańca/ha powierzchni
 • Identyfikacja najbardziej okazałych drzew
 • Nasadzenia uzupełniające
 • Planowanie inwestycji
 • Rozpoznanie struktury drzew
 • Adaptacja do zmian klimatu
Tree_location

Adaptacja do zmian klimatu – regulacja mikroklimatu


Przykładowe analizy:

 • Identyfikacja obszarów pozbawionych drzew
 • Uznanie ich za priorytetowe dla dokonania rekultywacji
 • Sadzenie drzew i/lub zmiana nawierzchni na taką o wyższym albedo
Microclimate_control

Adaptacja do zmian klimatu – oszczędność energii


Przykładowe analizy:

 • Wybór budynków, których zużycie energii zależy od drzew
 • Poprawa optymalnej efektywności nowych nasadzeń drzew
Energy_conservation
Table

Adaptacja do zmian klimatu - spowolnienie spływu wód opadowych


Przykładowe analizy:

 • Identyfikacja obszarów o nieprzepuszczalnych nawierzchniach i braku drzew
 • Uznanie ich za priorytetowe dla dokonania rekultywacji
 • Sadzenie drzew i/lub zmiana nawierzchni na przepuszczalne
Stormwater_control

II. Dane typu „Przynależność taksonomiczna gatunków”

Informacje pozyskane na bazie zebranych danych:

 • Zróżnicowanie gatunkowe
 • Zróżnicowanie przestrzenne

Potencjalne wykorzystanie:

 • Analiza zróżnicowania gatunkowego wybranego obszaru
 • Planowanie nowych sadzeń
 • Rozpoznawanie struktury wiekowej/wielkościowej drzew danego gatunku
 • Adaptacja do zmian klimatu
Tree_taxonomy

III. Dane typu „Kondycja zdrowotna”


Informacje pozyskane na bazie zebranych danych:

 • Zdrowotność koron drzew
 • Gatunkowe zróżnicowanie zdrowotności

Potencjalne wykorzystanie:

 • Identyfikacja drzew w złym stanie
 • Identyfikacja stanowisk objętych chorobą/zajętych przez szkodniki
 • Pomoc w identyfikacji przyczyn słabej kondycji drzew
 • Adaptacja do zmian klimatu
Tree_health

Dowiedz się więcej...


 • Teledetekcja (eng.) - zobacz
 • Sentinel-2 i wskaźniki roślinności (eng.) - zobacz
 • Źródła danych satelitarnych (eng.) - zobacz
 • Program Copernicus (eng.) - zobacz
 • Na temat Warszawskiej Mapy Koron Drzew - zobacz

Źródła:


Dziękujemy za uwagę!

Slide show ends.